តោះមកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពោរពេញដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅទូទាំងពិភពលោក!

អាទិត្យ​ ,24 កុម្ភៈ 2019 ម៉ោង 16:30 | 80Air

គ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សស្គាល់កាន់តែច្រើនជាការពិតណាស់ត្រូវតែ ធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនត្រឹមតែផ្សាយក្នុងទូរទស្សន៍តែមួយមុខនោះទេ ប៉ុន្តែនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមនុស្សអាចមើលឃើញ។ អ្វីដែលសំខាន់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះត្រូវពោរពេញដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៏របស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាក្នុងការទិញផលិតផលទាំងនោះ។ ជាក់ស្ដែងតោះមកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពោរពេញដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់នេះដែលមាននៅតាមដងផ្លូវជាដើម។

ប្រភព៖ Brightside

អត្តបទស្រដៀង

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម